كارت خبرنگاری داخلی

خبرنگار؛  فردی كه درباره امور سیاسی، اقتصادی، ‌ورزشی، حوادث، فرهنگی ـ هنری، علمی، شهری، حقوقی، شهرستان‌ها، اجتماعی، اندیشه و معارف خبر تهیه و تنظیم می‌كند.

شرایط متقاضی

* داشتن مدرك تحصیلی كارشناسی و بالاتر در رشته‌های:روزنامه‌نگاری و خبرنگاری، عكاسی برای خبرنگاران عكاس یا گذراندن دوره آموزش رسمی‌روزنامه‌نگاری و خبرنگاران رسمی

* داشتن سابقه كار (بیش از ده سال)

* تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران

* مسلمان یا از اقلیت‌های مذهبی رسمی ‌باشد.

* نداشتن سابقه محكومیت كیفری

مدارك لازم

 * تقاضانامه كتبی

 * تكمیل فرم‌های مرتبط