کانون های آگهی و تبلیغات

راهنمای مجوز تأسیس كانون‌های آگهی و تبلیغاتی

كانون‌های آگهی و تبلیغاتی: سازمان‌هایی كه كارشان تنظیم، تهیه، مشاوره و اجرای برنامه‌های تبلیغاتی و روابط عمومی‌و انجام دادن دیگر خدمات برای معرفی و فروش كالا یا خدمات مربوط است. این سازمان‌ها برای انجام دادن خدمات موردنظر، باید دارای تجهیزات لازم و نیروی انسانی ماهر برای قسمت‌های مختلف خود باشند. محل كانون‌های آگهی و تبلیغاتی، باید تنها به امور مذكور اختصاص یابد.

شرایط عمومی‌متقاضی

1ـ‌ ارائه تقاضانامه به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی‌استان محل سكونت با امضای صاحب امتیاز و معرفی مدیر مسئول

2ـ عكس ‏4×3‏ چهار قطعه (مدیر مسئول و صاحب امتیاز)

3ـ تصویر مدرك تحصیلی و ارائه آن (مدیر مسئول و صاحب‌امتیاز)

4ـ تصویر تمامی‌صفحات شناسنامه و ارائه اصل آن (مدیر مسئول و صاحب امتیاز)

5ـ تصویر كارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم و ارائه اصل آن (مدیر مسئول و صاحب امتیاز)

6ـ گواهی عدم پیشینه مؤثر كیفری با معرفی اداره كل (مدیر مسئول و صاحب امتیاز)

7ـ تأییدیه اماكن نیروی انتظامی‌با معرفی اداره كل

شرایط اختصاصی متقاضی

صاحب امتیاز ـ اشخاص حقیقی و مدیرعامل (در مورد اشخاص حقوقی) لازم است فاقد پیشینه مؤثر كیفری باشند و مشهور به فساد اخلاقی نباشند.

مدیر مسئول ـ‌ مدیر مسئول باید دارای شرایط زیر باشد:

1ـ‌ تابعیت ایران

2ـ اهلیت قانونی

3ـ نداشتن سوء شهرت و سابقه مؤثر كیفری

4ـ دارا بودن دیپلم كامل متوسطه و داشتن حداقل پنج سال سابقه كار مؤثردر امور تبلیغات با تأیید كمیته سازمان‌های تبلیغات یا مدرك تحصیلی معادل دانشنامه لیسانس در رشته‌های بازرگانی (مدیریت بازرگانی و اقتصاد بازرگانی)، روابط عمومی، بازاریابی و تبلیغات یا علوم اجتماعی (با كلیه گرایش‌ها).

5ـ عدم اشتغال در وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌های دولتی یا شهرداری‌ها